Почна да се применува целосната кумулација на потекло на стоки во...

Царинската управа соопшти дека отпочна примената на целосната кумулација на потекло на стоки во рамки на ЦЕФТА. Регионалната конвенција за Пан-евро-медитерански преференцијални правила за потекло (ПЕМ Конвенција) е основа за примена на преференцијалните правила за потекло во трговијата помеѓу земјите во регионот (Договорните страни на ЦЕФТА, земјите членки на ЕУ, Турција И ЕФТА државите).   ПEM Конвенцијата предвидува билатерална и дијагонална кумулација и степенот на воспоставената зона на кумулација може да се види во објавата – Известување за објава на Европската комисија која се однесува на…

повеќе

Е-Царина – средство за ефикасна и брза царинска постапка

Славица Кутиров, Помошник директор за информатички и комуникациски технологии на Царинската управа   Често слушаме за е-Царина кога се зборува за развојните цели и активности на Царинската управа. Што всушност претставува е-Царина и какво е нејзиното значењето?   Иницијативата за воспоставување на еЦарина доаѓа од Европската Унија, каде последните две децении земјите членки интензивно работат на замена на  хартиените царински постапки со електронски. Целта е да се зголеми конкурентноста на европските бизниси и истовремено да се подобрат…

повеќе

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТОТ „КАКО ПОДОБРО ДА СЕ РАЗБЕРАТ ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ“ – ДОБЛИЖУВАЊЕ...

Царинската управа на Република Северна Македонија денес, 28.05.2019 година, ја одбележа успешната реализација на  проектот „Како подобро да се разберат Царинските постапки“, во чии рамки беа изготвени едукативни видео записи во кои на едноставен и сликовит начин се прикажани основните и најважни теми за царинското работење. Овој проект беше реализиран со финансиската поддршка на холандската агенција Нуфик (независна, непрофитна, холандска организација за интернационализација во образованието), преку креативните решенија и анимации изработени од страна на ОХО и…

повеќе

ДИГИТАЛНА ЦАРИНА СТАРТУВА ОФИЦИЈАЛНО ОД 1 ЈУНИ

Стартува дигиталниот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД), Сите извозни декларации по полноќ, 00.00.01 часот  на 01.06.2019 се поднесуваат во СОЦДАД.

Царинската управа на Република Северна Македонија прави голем напредок во остварување на својата визија…

повеќе

Е-Царина – средство за ефикасна и брза царинска постапка

Славица Кутиров Помошник директор за информатички и комуникациски технологии на Царинската управа   Често слушаме за е-Царина кога се зборува за развојните цели и активности на Царинската управа. Што всушност претставува е-Царина и какво е нејзиното значењето? Иницијативата за воспоставување на еЦарина доаѓа од Европската Унија, каде последните две децении земјите членки интензивно работат на замена на хартиените царински постапки со електронски. Целта е да се зголеми конкурентноста на европските бизниси и истовремено да се подобрат…

повеќе

Овластен економски оператор

Царинскиот орган, согласно утврдените критериуми во Царинскиот закон, а кога е потребно и по претходно извршени консултации со други надлежни органи на државната управа од областа на безбедноста и финансиите, одобрува статус на „овластен економски оператор“, за секој економски оператор регистриран во царинското подрачје на Република Северна Македонија. Овластениот економски оператор користи олеснувања во поглед на царинските контроли поврзани со безбедноста и сигурноста и/или поедноставувања пропишани со царинските прописи.   Прирачник за овластен економски оператор Изјава…

повеќе

Потекло на стока

За компаниите вклучени во трговијата со увоз-извоз, правилата за потекло се важни заради неколку причини. Тие можат да влијаат на способноста на компанијата да влезе на пазарот, на пример, ако постојат ограничувања за увоз на одредени видови стоки од одредени земји, можат да влијаат врз цената (и конкурентноста) на производот на меѓународниот пазар, тие можат да влијаат врз одлуките за тоа каде компаниите да инвестираат и од каде да ги изберат своите добавувачи на суровини и…

повеќе